Deltagere på tidligere CAP-kurser siger:

"Jeg har fået et nyt værktøj, som jeg kan anvende i mit daglige arbejde i PPR. Det vil berige min konsultative praksis."

 

"Det støtter op om min foretrukne arbejdsmåde - konsultation og kontektualiseret fremfor standardiseret assessment - og jeg er glad for, sammen med kolleger, at kunne fremme denne arbejdsmåde i vores afdeling."

 

"Et kursus, der giver dig en knagerække til at hænge alt det på, som du har lært om kognitive funktioner og læring i det hele taget."

 

"Et virkelig spændende kursus, der giver et super godt overblik"

 

"CAP åbner nogle nye muligheder for at beskrive og intervenere på nogle niveauer der før har været mindre tydelige."

 

"Jeg synes absolut at CAP kan blive er værdifuldt supplement til den neuropsykologiske undersøgelse. Tænker særligt at den vil være brugbar som redskab i supervisionen. CAP bidrager med en rigtig fin systematik ift. Informationsindsamlingen."

 

CAP-Digital– et digitalt redskab til Cognitive Abilities Profile

CAP-Digital er et digitalt redskab til scoring, opgørelse og udarbejdelse af grafiske opgørelser af profiler.

 

CAP-Digital er udviklet i samarbejde mellem Neuroguide.dk og Ruth Deutch og sælges som et supplement til CAP-materialet.

 

På de næste sider kan du se screenshoots og eksempler på grafiske overblik som kan udarbejdes og integreres i notater og rapporter.

 

CAP-Digital forudsætter at man har Microsoft Excel software (ikke inkluderet) og kan anvendes på PC eller Mac-computer. Der medfølger vejledning til brug af CAP-Digital.

 

CAP-Digital koster 1000 kr. + moms og kan bestilles ved henvendelse pr. mail: info@neuroguide.dk

Download beskrivelse i pdf via linket CAP-D beskrivelse

 

Indtastningsside

Indtastningsside

Overordnet profil

Overordnet profil

Fasescores og modalitetsscores

Fasescore

Modalitetssscore

Detaljeret farvekodet overblik over item-scores

Detaljescores

Udviklingsscores og profiler ved review med grafisk udviklingsoverblik
Udviklingsprofil1

Udviklingsprofil2

Udviklingsprofil3

Udviklingsprofil4

CAP profilskemaCognitive Abilities Profile (forkortet CAP) er dynamisk redskab til kognitiv profilering og interventionsplanlægning og -opfølgning. Det bygger på en dynamisk assessment-forståelse og integrerer samtidig centrale styrker fra observationsbaserede og konsultative rådgivningsmetoder. CAP er derfor et tids-effektivt redskab som samtidig fastholder en høj relevans og forankring i hverdagspraksis. CAP fungerer godt som selvstændigt redskab eller i kombination med direkte dynamisk assessment og interaktiv testning.

Det er et trin-for-trin redskab som på systematisk, effektivt og velfunderet grundlag, gør dig i stand til at afdække menneskers kognitive færdighedsprofil, opstille relevante interventionsplaner og løbende følge op på effekten af indsatser.

DOWNLOAD BESKRIVELSE AF CAP VIA DETTE LINK

 

Behovet for CAP
Mange professionelle har behov for effektivt at kunne analysere, planlægge og vurdere processer relateret til børn og unges kognitive udvikling. Redskabet Cognitive Abilities Profile (CAP) bringer styrkerne fra den dynamiske assessment tilgang i spil, men rummer samtidig styrkerne ved at kunne arbejde mere observationsbaseret og/eller konsultativt end man gør i en mere testbaseret tilgang. Afsættet bliver således i højere grad den daglige hverdag samt relevante voksnes viden og beskrivelser af den pågældende person.


CAP1Materialet er direkte anvendeligt og relevant i forhold til løbende analyse, interventions- og effektvurderings-praksis i forbindelse med alle former or træning og undervisning. Det udgør et alsidigt og effektivt redskab i den systematiske informationsindsamling, analyse, fortolkning, målsætnings- og monitoreringspraksis relateret til udviklings- og læringsprocesser både i og uden for klasserummet. De forskellige dele af materialet kan anvendes som en helhed eller benyttes separat som redskab til at støtte systematik og soliditet i hver enkelt af ovennævnte processer. Man kan f.eks. blot benytte dele af redskabet til at systematisere observationer; vælge at udarbejde en profil uden interventionsplanlægning eller bruge redskabet til systematisk registrering af mere testbaseret dynamisk assessment. Eller man kan benytte materialets guldgrube af inspiration til interventioner ud fra et forudgående kendskab til et barn/ung.

 

Fundamentet for CAP
CAP er funderet i moderne kognitiv udviklingspsykologi og hovedprincipperne i dynamisk assessment og kognitive tilgange til udvikling af tænkning, læring og problemløsning. I CAP fokuseres på en række fundamentale kognitive og metakognitive processer og færdigheder, som moderne uddannelsesforskning påpeger som nøglefaktorer i forhold til at sikre en effektiv uddannelsespraksis.


CAP registreringsskemaCAP er et evidensbaseret redskab til struktureret data indsamling, konsultativ rådgivning og systematisk effekt-vurdering af personers fremskridt. Det er et væsentligt karakteristika ved CAP at det ikke indebærer en psykometrisk testning baseret på alders-specifikke normer. Det gør CAP relevant i forhold til en bred vifte af personer, både inden for og uden for uddannelses-området. Aldersmæssigt kan CAP bruge fra de tidlige førskole-år og helt op i voksenalderen.

Hvem kan bruge CAP
Kurset og CAP-materialet retter sig mod psykologer, pædagogisk-psykologiske konsulenter og speciallærere med betydelig viden og erfaring med pædagogisk analyse, målsætning og interventionsplanlægning. Endvidere kan andre fagpersoner komme i betragtning, eksempelvis ergo- og fysioterapeuter der arbejder med udvikling og træning, som omfatter kognitive udviklingsområder hos mennesker med særlige specialpædagogiske behov.
Hvis du er i tvivl om du hører inden for målgruppen, så kontakt kursus-arrangør eller testforhandler og få en drøftelse.

CAP-materialet

CAP-materialet består af:CAP taske

 • CAP Administrations- og Scoringsmanual. Manualen indeholder:
  • En detaljeret gennemgang af CAP med udførlig scoringsguide af alle sektioner i CAP med guidelines og eksempler
  • Indføring i den grundlæggende tænkning bag dynamisk assessment
  • Et udførligt afsnit om konkrete medierede lærings-strategier indenfor alle syv funktionelle domæner
 • CAP Registreringsskemaer
 • CAP profil- og interventionsskemaer

Tilsammen udgør disse elementer den essentielle ramme for at kunne udføre CAP assessements herunder indsamle, registrere og systematisere data som grundlag for formulering af effektive interventionsplaner. Materialet udgør samtidig en guldgrube af velformulerede eksempler på interventioner ud fra den medierede læringstilgang.

Indhold i CAP-manualen:

CAP manual

 • Kapitel 1: Introduktion til teoretisk baggrund og formål med CAP
 • Kapitel 2-5: Scorings retningslinjer for sektion A, B og C med udførlige instruktioner for scoring, definitioner, beskrivelser og eksempler
 • Kapital 6: Profiludarbejdelse, intervention og opfølgende effektvurdering. Beskriver hvordan kombinationen af data fra de tre sektioner danner grundlag for målsætninger og interventionsplaner
 • Kapitel 7: Fortolkning af CAP
 • Kapitel 8: Interventionsstrategier
 • Kapitel 9: Case studier og -eksempler
 • Kapitel 10: Forskningsgrundlag og historik som ligger til grund for CAP i den nuværende version